Πολιτική Απορρήτου

Α. Γενικό περιεχόμενο
Η «ΕΑΣΕ» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα. Η «ΕΑΣΕ» δεν παρέχει κανενός είδους εγγυήσεις ή συστάσεις αναφορικά με την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητά τους. Η «ΕΑΣΕ» και τα μέρη που συμμετέχουν στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διανομή της παρούσης ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, των άμεσων, των συμπτωματικών, των παρεπόμενων, των έμμεσων ή των ποινικών ζημιών που προκύπτουν από την πρόσβαση, τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή από τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενό της.

Β. Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η «ΕΑΣΕ» διατηρεί αρχεία μόνο με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων από τον δικτυακό τόπο υπηρεσιών – πληροφοριών. Η «ΕΑΣΕ» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων για τους ίδιους λόγους. Η «ΕΑΣΕ» διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Γ. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «ΕΑΣΕ» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, καθώς όλες οι πληροφορίες παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Αν ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση των παρεχομένων από τις σελίδες πληροφοριών, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με την «ΕΑΣΕ» (Τηλ: 210 6894323/4, fax: 210 2851855 ), η οποία και θα φροντίσει για την παροχή επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, εφόσον ο χρήστης δικαιούται να τις λάβει.
Τα περιεχόμενα των σελίδων παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Η «ΕΑΣΕ» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η «ΕΑΣΕ» δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η «ΕΑΣΕ» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Δ. “Δεσμοί” (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους
Η «ΕΑΣΕ» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρίσεων (banners). Κάθε παραπομπή γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επαφής των επισκεπτών / χρηστών των σελίδων της «ΕΑΣΕ» με τους αρμόδιους για την παροχή κατά περίπτωση πρόσθετης πληροφόρησης. Συνεπώς για υπεύθυνη πληροφόρηση και οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση των τόπων και σελίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες και τους ιδιοκτήτες αυτών, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη. Η «ΕΑΣΕ» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ε. Δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις
Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα οι εξελίξεις αυτές να διαφέρουν από τα προβλεπόμενα.

ΣΤ. Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την «ΕΑΣΕ», τα στελέχη, το διευθυντικό προσωπικό, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της από και έναντι όλων των απωλειών, δαπανών, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής δικηγόρου, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης αυτής της Νομικής Σημείωσης από εσάς.

Ζ. Τροποποιήσεις
Η «ΕΑΣΕ» διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Νομικής Σημείωσης, ολόκληρο ή μέρος αυτού. Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Η συνέχιση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων σε αυτή τη Νομική Σημείωση θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των σελίδων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «ΕΑΣΕ» και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων της «ΕΑΣΕ» και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε διαφορά από τη χρήση των σελίδων, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.